پارتیشن شیشه ای - glass partition

پارتیشن شیشه ای

پارتیشن شیشه ایپارتیشن شیشه ای نوعی از پارتیشن اداری میباشد که در آن به عنوان پرکننده دیواره پارتیشن از شیشه استفاده شده است ... پارتیشن اداری شیشه ای خود شامل 3 تیپ پارتیشن میباشد

پارتیشن  شیشه ای سیستم تک جداره ... فریم  از آلومینیوم یا ام دی اف باشد

پارتیشن شیشه ای سیستم دوجداره .... با سازه آلومینیوم یا ام دی اف 

پارتیشن شیشه ای سیستم فریم لس

  پارتیشن شیشه ای آرافرم و آروپن

 پارتیشن شیشه ای آرافرمپارتیشن شیشه ای آروپن

تصاویر پروژه های پارتیشن شیشه ای